Fråga facket Fråga facket

Steg 2. Upphandlingsdelen

Kollektivavtal Anbud inkommer till den upphandlade myndigheten under anbudstiden och de tas emot fram till aviserad stopptid. Hur många anbud som kommer in varierar stort mellan olika upphandlingar. Under 2022 inkom i genomsnitt fem anbud per upphandling i Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Leverantörer utesluts. Enligt lagstiftningen ska vissa leverantörer uteslutas med stöd av de obligatoriska uteslutningsgrunderna. Den upphandlande myndigheten kan även använda sig av de frivilliga uteslutningsgrunderna för att utesluta en leverantör. De frivilliga uteslutningsgrunderna kan vara ett kraftfullt verktyg för att inte släppa in oseriösa och kriminella leverantörer som på olika sätt gjort sig skyldiga till brott eller annan misskötsel.

Anbuden utvärderas, samtliga anbud öppnas på en bestämd tid på för att sedan utvärderas. Onormalt låga anbud granskas och förkastas.

Det bästa anbudet väljs. Det finns flera sätt att komma fram till det ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.” Vanligtvis används en kombination av olika krav och pris. För att kunna jämföra pris och kvalitetskrav viktas kvalitetskraven. Det vill säga, de tilldelas ett fiktivt pengavärde. För att det ska löna sig att uppfylla kvalitetskraven är det viktigt att dessa viktas tungt relativt till priset. För att få en bra leverans är det exempelvis viktigt att här ställa krav på personalens yrkeskvalifikationer. Ju bättre utbildning och yrkeslivserfarenheter personalen har desto bättre blir varan, tjänsten eller byggentreprenaden som ska inhandlas.

Avtalsspärr – Enligt regelverket ska spärren vara minst 10 dagar och under den perioden får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal. Under avtalsspärren kan leverantörer ansöka om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten. Överprövningar och överklagningar är vanliga och kan kraftigt förlänga upphandlingsprocessen och därmed försena den planerade leveransen. Med anledning av detta är det av stor betydelse att upphandlaren redan från början räknar med förseningar av tilltänkt startdatum.

Läs nästa steg här:

Leveransdelen

Har du frågor om innehållet? 

Mejla till upphandling@lo.se

LOs upphandlingsguide (pdf)

LOs upphandlingsguide kan beställas från LO-distribution.