Fråga facket Fråga facket

Kongressbeslut

Arbetsmarknad LO-kongressens beslut 2016 angående likabehandling.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lika lön för lika arbete

 • Att LO ges i uppdrag att inom ramen för den solidariska lönepolitiken fortsatt verka för relativlöneförändringar som motverkar värdediskriminering mellan kvinnligt och manligt dominerade sektorer. 
 • Att LO ska verka för att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO driver jämställdhetsfrågan på ett politiskt plan.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO tillskansar sig djup kunskap i ämnet, så man kan stötta medlemsförbunden i detta arbete.
 • Att LO förstärker arbetet för en jämställd arbetslinje som möjliggör ekonomisk frihet för kvinnor och män.
 • Att LO ska verka för utökad barnomsorg på obekväm arbetstid, kvälls- och nattetid.
 • Att LO ska arbeta för att kommunerna åläggs att ordna barnomsorg på obekväma arbetstider.
 • Att LO aktivt ska arbeta för att kommunerna blir tvingade att anordna barnomsorg på obekväm arbetstid åt familjer där föräldrarna måste arbeta vid sådana tider.
 • Att LO driver frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid politiskt och verkar för att kommunerna ska erbjuda ob-nattis och ob-fritids till de familjer som har behov.
 • Att LO ska verka för att alla ska ha samma möjlighet till anställning oavsett bakgrund eller utseende.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i samråd med parterna medverka till nationella insatser som främjar arbetsplatsernas åtgärder för jämställdhet och mångfald.
 • Att LO tar ställning och verkar för införande av en samtyckeslagstiftning.

Föräldraförsäkringen

 • Att LO ska verka för att föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna; som ett första steg bör försäkringen tredelas.
 • Att LO ska verka för att regeringen initierar en total översyn av föräldraförsäkringens regelverk i syfte att få en försäkring som skapar bättre förutsättningar för vårdnadshavare att kombinera försörjning och omsorgsansvar utan att det skapar negativa effekter för föräldrar/kvinnor.
 • Att LO ska verka för en individuell föräldraförsäkring och se detta som en prioriterad fråga. 
 • Att LO ska verka för en individualiserad föräldraförsäkring utan möjlighet att överlåta dagar.
 • Att LO verkar för att föräldraförsäkringen individualiseras.
 • Att LO med kraft ska verka för att regering och riksdag genomför en individualisering av föräldraförsäkringen.
 • Att LO ska verka för en individualiserad föräldraförsäkring.

Kongressbeslut om andra välfärdsfrågor hittar du här.