Fråga facket Fråga facket

Kompetensutveckling

Anställningsvillkor Ett samhälle i utveckling klarar inte sin långsiktiga kompetensförsörjning om det inte finns väl fungerande kompetensutveckling på arbetsplatserna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Brandkvinna
Foto: Lars Forsstedt

Utvecklingsavtalet

"Arbetsorganisationerna måste fortlöpande utvecklas på alla nivåer för att öka företagets styrka och kompetens och därigenom bidra till trygghet och sysselsättning. Utveckling av arbetsorganisationen skapar också möjligheter att bättre tillvarata de anställdas erfarenheter och kunskaper. Arbeten, ledningsformer och styrsystem som är stimulerande och engagerande för de anställda skall därvid eftersträvas."

Citatet ovan är från det fortfarande aktuella utvecklingsavtalet mellan Svensk Näringsliv, LO och PTK från 1985.

Förbundsgemensamma projekt

LOs arbete med kompetensutveckling har sin grund i två förbundsgemensamma projekt:

KAL

I projektet, kunskapsutveckling kopplat till arbetsorganisation och lönesystem, KAL, har målet varit att genom ett utvecklande arbete öka medlemmars inflytande över arbetets organisering och därigenom förstärka deras position på arbetsplatsen.

Det utvecklande arbetet bygger på tre variabler som samverkar med varandra; arbetsorganisation, kompetensutveckling och lönesystem. Oavsett vilken variabel man startar förändringsarbetet på arbetsplatsen, följer de andra variablerna automatiskt med.

KUL

I projektet, kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, KUL, kom förbunden fram till att lärandet är mycket tätt knutet till gruppen, arbetet och arbetsplatsen. Knytningen till arbetsplatsen och helhetsperspektivet gör också att personalutbildningen och kompetensutvecklingen utgör en viktig komponent i det utvecklande arbetet.

Vidare att "förbunden eftersträvar allas rätt till lärande och utveckling men värnar särskilt de grupper som fått minst, "det är en rättvisefråga".

Arbetsgivarna har ansvaret att utifrån företagens och verksamheternas behov, att såväl använda sig av personalens redan förvärvade kompetens som att utveckla deras kunskaper från baskunskaper till spetsutbildning. Det är även arbetsgivarens ansvar att finansiera utbildningen och att se till att det finns tid för att genomföra utbildningen.

Europeiska Socialfonden (ESF)

LOs arbete i Socialfonden bygger på ovanstående förbundsgemensamma projekt och användandet av utvecklingsavtalet som verktyg.

Socialfondens medel ger nya möjligheter att få igång utvecklingsarbete på företagen och verksamheter. Med tanke på de enorma summor pengar som varje år beviljas till olika projekt inom Socialfonden är det angeläget att LO är delaktig i arbetet bland annat i att prioritera, kvalitetssäkra och utvärdera Socialfondens arbete och därmed underlätta för förbunden och avdelningar att söka projekt. 

Läs mer:

Socialfondens historia i Europa

Socialfondens historia i Sverige

Det utvecklande arbetets historia i LO