Fråga facket Fråga facket

Kongressbeslut

LO-kongressens beslut 2016 angående avtalsförsäkringar.

Besluten som fattades av LO-kongressen berör de avtalsförsäkringar som förhandlas fram mellan parterna. Kongressens krav tas upp i förhandlingar med motparten, arbetsgivarnas intresseorganisationer.

Besluten som fattades av LO-kongressen berör de avtalsförsäkringar som förhandlas fram mellan parterna. Kongressens krav tas upp i förhandlingar med motparten, arbetsgivarnas intresseorganisationer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Avtalsförsäkringar

 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att vållandedelen i TFA tas bort.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att jämställa färdolycksfall med annat olycksfall i arbetet och därmed kunna få full ersättning från AFA/TFA från dag ett.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att asbestrelaterad cancer ska ge livsvarig rätt till ersättning i efterskyddsreglerna i villkoren för TFA.
 • Att LO verkar för att AFA (TFA)-försäkringen täcker upp för ekonomiskt bortfall om medlem blir utförsäkrad av försäkringskassan vid arbetsskada eller arbetssjukdom.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska ha till uppgift att göra en översyn och utarbeta en strategi för hur vi ska förbättra villkoren för arbetssjukdomar i TFA inför kommande avtalsförsäkringsförhandlingar.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att se över villkoren i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och uppdatera ILO-listan så att försäkringen blir fristående från Försäkringskassans beslutprocess vid arbetsskador.
 • Att villkoren för AGS ska andras så att graviditetspenning också ingår.
 • Att villkoren i FPT-försäkringen förändras så att kravet om sammanhängande period i föräldrapenningtillägget tas bort.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att få till en förbättring i våra kollektivavtal när det gäller föräldratillägget.
 • Att LO ska arbeta aktivt för att förhandla bort 65-årsgränsen inom alla kollektivavtalsförsäkringar så att de anställda omfattas så länge de är yrkesaktiva.
 • Att LO verkar för att uppsägning på grund av arbetsskada/arbetssjukdom ska omfattas av AGB-villkoren.
 • Att villkoren i omställningsförsäkringen omförhandlas så att den även omfattar arbetstagare som blir uppsagda på grund av hälsoskäl.

Avtalspension

 • Att tjänstepensionen kvalificerar från första intjänade förvärvslönen till den sista.
 • Att LO ska verka för att tjänstepensionens intjänande räknas från första förvärvsarbetsdagen.